Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


workless (เวิค-เล็ซ) adj.
1. ไม่มีคำพูด, พูดไม่ออก, (คน) ไร้งาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน