Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


withal (วีฑอล-) adv. pre.
1. ไม่เท่านั้น, ซ้ำ, อนึ่ง, อีกประการหนึ่งด้วย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน