Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


with documents against acceptance
1. คำที่ใช้ในธุรกิจ หมายความว่าผู้ขายจะเอาเงินเมื่อผู้ซื้อได้รับรองเอกสารการส่งของแล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน