Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wiseafter the event
1. อวดรู้ภายหลังเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน