Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wise (ไวส) n. adj.
1. สุขุม, ทำนอง, อาการ, รู้จัก (โลก), รู้, ฉลาด, ความรอบรู้, ความรอบคอบ, ไตร่ตรอง, ประการ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน