Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


willling (วีล-ลิง) adj.
1. ใจ, ความสามารถตกลงใจ, ความตั้งใจ, ใจมุ่ง, สมัครใจ
2. พินัยกรรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน