Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


white-collar adj.
1. (คนงาน, งาน) จำพวกเสมียน คือ ไม่มีคอลเลอร์สกปรกอย่างกรรมกร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน