Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


whimperingly (ฮวีม-เพอะริงลิ) adv.
1. เสียงร้องเอ๋งของสุนัข, ครางหงิงๆ
2. (ลม) ส่งเสียงอย่างคนครวญคราง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน