Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


weep (วีพ) vt. vi.
1. ร้องไห้
2. (ท้องฟ้า) นองไปด้วยน้ำ
3. (หม้อน้ำ) รั่ว
4. (แผล) หนองไหล
5. (ต้นไม้) ออกยาง, เยิ้ม
6. (ต้นไม้, ต้นไทร) ย้อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน