Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wallow (วอล-โล) n. adj. vi.
1. ปลักควาย
2. กลิ้งเกลือก (ในโคลน, ในกองเงินกองทอง, ในความชั่ว)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน