Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wale (เวล) n. vt.
1. แนวไม้เรียว, ตีจนขึ้นแนว
2. ลายเป็นแนวในเนื้อผ้า
3. ไม้ยาวที่ตอกข้างเรือเพื่อกันเรือกระทบ, ราโท = walepiece

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน