Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


voxpopuli vox Dei (ฝ็อคซ ดี-ไอ)
1. เสียงของประชาชนคือเสียงของพระผู้เป็นเจ้า (ซึ่งเราต้องเชื่อฟัง)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน