Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


vocative (ฝอค-อะทิฝ) n. adj.
1. (การก) ที่ใช้เรียกในเวลาพูด เช่นในประโยคว่า "เธอขา รอฉันก่อน" คำว่าเธอ อยู่ในการกนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vคำศัพท์แนะนำหมวด V

กลับขึ้นด้านบน