Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


upstage (อัพ-ซเทจ) adj. vt. adv.
1. ทางหลังของเวที
2. หลังฉาก
3. ไม่ออกหน้า
4. เดินออกมาล้ำหน้า (นางเอกละคร), วางตัวให้เด่นกว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน