Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unpeople (อันพี-พ'ล) vt.
1. ไล่พลเมืองออกไปจาก (ท้องถิ่น), กำจัดพลเมือง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน