Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unload (อันโลด-) vt. vi.
1. เอาของขึ้นจาก (เรือ, รถ)
2. เอากระสุนออกจาก (ปืน)
3. ปลดปล่อย (ภาระ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน