Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unknown (อันโนน-) n. adj. adv.
1. ไม่มีใครรู้จัก, ไม่มีชื่อเสียง, ไม่มีใครรู้, ลึกลับ, ไม่รู้จัก, ไม่ทราบ, จำนวนที่ไม่รู้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน