Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unitarian (ยูนิแท-เรียน) n. adj.
1. (ผู้) ที่มีความเห็นว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่โดยพระองค์เดียว ไม่เป็น Trinity
2. (บุคคล) ที่สนับสนุนการรวมกิจการใดๆ เข้าไว้แห่งเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน