Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


uneconomic (อะนีโคะนอม-อิค) adj.
1. ไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ, ไม่ได้ผลทางเศรษฐกิจ
2. (ค่าเช่า) ต่ำเกินไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน