Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


under (อัน-เดอะ) adj. adv. pre.
1. ใต้, ข้าง, ล่าง, เบื้องใต้, ต่ำกว่า, รอง
2. ใน, ภายใน
3. ภายใต้ความบังคับบัญชา
4. ในระหว่างการถูก (สงสัย, สอบสวน, ยิง)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน