Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


unappreciative (อะแน็พรี-ฌิเอทิฝ) adj.
1. ซึ่งไม่รู้จักบุญคุณหรือคุณความดีที่ผู้อื่นทำให้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uคำศัพท์แนะนำหมวด U

กลับขึ้นด้านบน