Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tropical (ทรอพ-อิแค็ล) adj.
1. (ต้นไม้, ฝน, อาทิตย์, จันทร์, ประเทศ, โรค) ของเมืองร้อน, ในเมืองร้อน, ร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน