Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tropic (ทรอพ-อิค) n.
1. เส้นขวางห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก ๒๓ องศา ๒๗ ลิปดา มีอยู่สองเส้น คือทางเหนือของเส้นศูนย์สูตร เรียกว่า tropic of Cancer (ทรอพ-อิค อ็อฝ แคน-เซอะ) ทางใต้เรียกว่า tropic of Capricorn (ทรอพ-อิค อ็อฝแคพ-ริคอน) เป็นขีดสุดที่พระอาทิตย์ขึ้นเหนือและลงใต้, (ต้นไม้, ฝน, อาทิตย์, จันทร์, ประเทศ, โรค) ของเมืองร้อน, ในเมืองร้อน, ร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน