Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trimming (ทรีม-มิง) n.
1. ของกระจุกกระจิก, ฝอย, อุปกรณ์ฆ้องกลอง
2. คำด่าว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน