Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


treasurer (ทเรฉ-เออะเรอะ) n.
1. เหรัญญิกของสมาคม, คนถือถุงเงิน, เจ้าพนักงานเก็บเงินของพระมหากษัตริย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน