Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


transference (ทแร็นสเฟอ-, ทแร็นสเฟอ-เร็นซ) n.
1. ถ่าย, โยกย้าย
2. รูปลอกจากรูปถ่าย
3. โอน, เอกสารแสดงการโอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน