Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tram (ทแร็ม) n.
1. รถราง = tramcar, รางรถราง = tram-way
2. สายเดินรถราง = tramline

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน