Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trained (ทเรนด) adj.
1. ที่ฝึกหัดมาแล้ว, เข้าโรงเรียนมาแล้ว, ได้ประกาศนียบัตรแล้ว, ชำนาญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน