Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tomtom (ทอม-ท็อม) n. vi.
1. กลองแขก, กลองยาว, เถิดเทิง, ตีกลอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน