Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


title (ไท-ท'ล) n. vt.
1. จั่วหน้า, ชื่อเรื่อง
2. คำเรียกชื่อพระราชบัญญัติหรือสัญญา
3. บรรพหรือภาคในพระราชบัญญัติหรือประมวลกฎหมาย
4. โฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน = title deed
5. กรรมสิทธิ์หรือสิทธิเป็นเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์, สิทธิ
6. ความสมควร
7. บรรดาศักดิ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน