Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


thermionic (เธอไมออน-อิค) adj.
1. ซึ่งมีไฟฟ้าออกจากเส้นลวดแดง, ซึ่งใช้หลักนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน