Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


theorem (ธี-โอะเร็ม) n.
1. บทพิสูจน์, หลักหรือกฎ หรือสูตรในพีชคณิต, ทฤษฎีบท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน