Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


theocratic (ธีโอะคแรท-อิค) n. adj. adv.
1. ซึ่งพระมีอำนาจ, การปกครองประเทศโดยพระสงฆ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน