Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


theater of war
1. เขตปฏิบัติการสงครามรวมทั้งเขตข้างหลังและเขตที่รบพุ่งกันจริง ๆ ซึ่งเรียกว่า theater of operation

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน