Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


testimonial (เทซทิโม-เนียล) n. adj.
1. ใบสุทธิ, ใบรับรอง, พยาน
2. รางวัลที่ให้แก่บุคคลเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบกิจสาธารณะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน