Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


swift-footed adj.
1. ซึ่งมีฝีเท้าเร็ว, หรือแปลว่า ซึ่งมีเท้าดังนั้นดังนี้, เช่น, เท้าไว, วิ่งเร็ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน