Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


subjection (ซับเจ็คท-, ซับเจค-ฌัน) n.
1. ปราบ, ทำให้เป็นข้า, ข้า, ข้าแผ่นดิน, เป็นข้า, ขึ้น
2. คนในบังคับ
3. อยู่ในอำนาจ, นำไปให้ถูก, ปล่อยให้ถูก
4. ไม่พ้น, จำเป็นต้องได้รับ, โดยรอ (ความเห็นชอบ), ถ้าหากได้รับ
5. เท่าที่ยังมิได้ (แก้ไข
6. ภายใน, ภายใต้
7. ผู้กระทำ, ผู้ดู
8. ประธานของประโยค
9. สิ่ง, ใจความ, หัวใจ, เรื่องของภาพ, ข้อ, ปัญหา, เรื่อง, บุคคล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน