Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stratosphere (ซทเร-โทะซเฟีย) n.
1. อากาศชั้นบนซึ่งอยู่บนนอกของโลก สูงกว่า ๑๑ กิโลเมตรขึ้นไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน