Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


straggly (ซทแรก-ลิ) adj.
1. ล้าหลัง
2. (ผม) กระจุยกระจาย, กระจัดกระจาย
3. เดินไปมาอย่างไม่เป็นระเบียบ (ต้นไม้) ขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน