Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stop down vi.
1. หรี่ปากกล้องถ่ายรูปลง เพื่อให้ภาพชัดขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน