Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stock (ซท็อค) n. adj. vt. vi.
1. เครื่อง (หัวเราะเยาะ), ทุน, พัสดุ, สินค้าที่มีอยู่ในร้าน, สิ่งที่มีไว้ประจำ, เรื่องที่มีอยู่ในพุง, (เรื่อง) ที่ขึ้นใจ, ประจำคงร้าน, ที่ขายแก่ประชาชนทั่วไป, เอา (สินค้า) มาบรรจุร้าน, บรรจุ, สะสม, มีไว้, จำพวกรถพ่วงของรถไฟทั้งหลาย, เลี้ยง (สัตว์), ปศุสัตว์, ปลูก (หญ้า), เป้า (แห่งสายตา)
2. ลำต้นไม้, โคนไม้ที่นำตาไม้ไปต่อ, ตอไม้, ต้นตอ
3. เหล่ากอ, พืชพันธุ์, ราก
4. วัตถุดิบ, ฐาน
5. ส่วนประกอบสำคัญ, น้ำกระดูกที่ใช้เป็นฐานในการประกอบซุป
6. ฐานของทั่ง, ก้านสมอ, โคนหรือด้ามของเครื่องมือ
7. พานท้ายปืน
8. แผ่นไม้เจาะรูสำหรับสอดมือสอดเท้านักโทษใช้เป็นพหูพจน์ว่า stocks (ซท็อคซ), คา, ใส่คา
9. ไม้ที่ใช้ค้ำเรือเวลาก่อสร้าง ใช้เป็นพหูพจน์
10. ใบหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายกันใจตลาดค้าหุ้นพร้อมด้วยสิทธิที่จะรับแบ่งกำไรเป็นคราวๆ, ใบกู้เงินที่รัฐบาลออกจำหน่ายแก่ประชาชน มีอัตราดอกเบี้ยตายตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน