Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


squeegee (ซควี-จี) n. vt.
1. ไม้กวาดทำด้วยยาง
2. ลูกกลิ้งยางสำหรับคลึงรูปถ่ายให้ขึ้นมัน
3. คราด, คลึง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน