Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sonic barrier
1. อาการช้าลงของเครื่องบินใกล้จะถึงความเร็วของเสียง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน