Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


solicitor (โซะลีซ-อิเทอะ) n.
1. ทนายความในอังกฤษ ชั้นรองลงมาจาก barrister มีหน้าที่จัดธุระ เช่น ทำสัญญา ทำพินัยกรรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน