Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


short (ฌอท) adj. vt. vi. adv.
1. สั้น, ลัด (วงจร), (สายไฟฟ้า) ลัดวงจร, ตัดให้สั้น, ระยะใกล้, ระยะนิดเดียว
2. เตี้ย, ย่อ, ห้วน, ลุ่น
3. สะบัดสะบิ้ง, ไม่เต็มใจพูด
4. (โทสะ) ไว, เร็ว, มิช้ามินาน
5. (ทาง) ลัด, รวบรัด
6. ลด (ใบ)
7. ขาดแคลน
8. ไม่ถึงขนาด, ไม่ถึง, ไม่สม
9. (ดิน) ร่วน, ทำ (ขนม) ให้ร่วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน