Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


segment (เซก-เม็นท)
1. = cigar บุหรี่, ข้อ, ปล้อง
2. กลีบ, เสี้ยวของวงกลมหรือลูกกลม
3. ส่วนของเส้น
4. แบ่งออกเป็นข้อ ปล้อง กลีบ เสี้ยว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน