Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


section (เซค-ฌัน) n. vt.
1. ตัดออกเป็นเสี่ยง, เสี่ยงที่ตัดออก, ส่วน, ท่อน, ตอน
2. มาตรา, แผนก, ข้อ
3. หมวด, หมู่, เหล่า
4. หินที่ตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆเพื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
5. ผังด้านตัดของบ้านเรือน เครื่องจักร, พื้นดินรูปตัด
6. การลองชิมหรือสำรวจความเห็นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเลือกเอาพลเมืองบางส่วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน