Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


schematic (ซคิแมท-อิค) n. adj.
1. ซึ่งมีลักษณะเป็นแผน, แผน (ไฟฟ้า, เครื่องวิทยุ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน