Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scenic adj.
1. เหมือนละคร, เหมือนฉากละคร, งดงาม, แห่งภูมิประเทศ, เพื่อให้ดูงดงามอย่างเรื่องละคร, ภาพยนตร์แสดงภาพภูมิประเทศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน