Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scatter (ซแคท-เทอะ) n. vt. vi.
1. กระจัดกระจาย, ไล่กระจัดกระจายไป
2. ทำให้ (ความหวัง) ละลาย
3. โปรย, หว่าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน